پمپ های شناور شامل مدل‌های مختلف می‌باشند و عبارتند از:

  • مدل 152 (لوله پنج اینچ)
  • مدل 193 (لوله دو اینچ)
  • مدل 233 (لوله سه اینچ)
  • مدل 293 (لوله چهار اینچ)
  • مدل 345 (لوله چهار اینچ)
  • مدل 374 (لوله شش اینچ)
  • مدل 384 (لوله پنج اینچ)
  • مدل 425 (لوله شش اینچ)
  • مدل 435 (لوله 8 اینچ)

که در این تیپ‌های پمپ شناور با هِد و دِبی‌های مختلفی طراحی گردیده است. منظور از هِد همان ارتفاع آبدهی پمپ می‌باشد و دِبی آبدهی مترمکعب بر ساعت است.

دیدگاه خود را ارسال کنید...